Đorđe Dimitrijević

ĐORĐE DIMITRIJEVIĆ slikar, treći sin bokokotorskog zografa Dimitrija, kod koga je, zajedno sa braćom Gavrilom, Rafailom i Danilom, učio slikarstvo.  Bavio se slikanjem ikona, mada o njegovoj delatnosti više podataka pružaju arhivski podaci nego sačuvana ostvarenja. Poznato je samo jedno njegovo potpisano delo – ikona Vavedenja uokvirena scenama vezanim za Bogorodicu iz 1759. godine sa ikonostasa crkve Svetog Đorđa u Šišićima. Na osnovu stilskih odlika pripisane su mu ikona-čitulja u vidu diptiha sa predstavom Deisisa i imenima članova porodice Tumanović iz 1740. godine koja se nalazi u riznici manastira Savina i prestona ikona Hrista sa apostolima iz 1748. godine na ikonostasu crkve Svetog Đorđa u Šišićima. Nadverje sa Nedremanim okom iznad severnih dveri u maloj savinskoj crkvi Uspenja može se pripisati Đorđu. Na osnovu jednog slikarskog ugovora iz 1747. godine zna se da je uradio ikonostas u crkvi Svetog Spasa u Lastvi Grbaljskoj. Njegovoj ruci pripisuju se i ikonostasne pregrade u crkvi Svetog Ilije u Lastvi Grbaljskoj i u Bogorodičinoj crkvi manastira Podlastve. Nijedan od ova tri ikonostasa nije sačuvan. U poređenju sa ikonopisnim radovima oca i starijeg brata Rafaila, Georgije je na očuvanim ikonama pokazao skromnija slikarska znanja. Njegove svetiteljske figure su gotovo lišene volumena, imaju nesrazmerno male, okrugle glave i tela zdepastih proporcija; kolorit im je sveden, a u obradi inkarnata preovlađuju hladni tonovi sa istaknutim senkama.