Ivo Rafailović

IVO RAFAILOVIĆ mlađi sin Hristofora Rafailovića, ikonopisca sa najdužom slikarskom karijerom u Bokokotorskoj slikarskoj školi, bavio se ikonopisom dok mu je otac bio živ. Rodio se u Sutvari 28. avgusta 1829. godine. Rukopoložen za đakona 23. jula 1855. godine a četiri dana kasnije za sveštenika. Bio je sa bratom Jovom među vođama grbaljskog ustanka protiv Austrije na Goraždi i Trojici 1869. godine. Sveštenički poziv mu je bilo glavno zanimanje. Umro 12. marta 1900. godine. Sahranjen na groblju u Sutvari.

Da se bavio slkarstvom potvrđuje ugovor o izradi ikonostasa u crkvi sv. Gospođe u Dodošima na Skadarskom jezeru koji je 1854. godine potpisao Hristofor „istinitom rukom za sebe i mojega sina Iva“. Pored dosta velike cene od 130 talira, zanimljiva je stavka ugovora, prema kojoj su slikari bili dužni o svom trošku popraviti eventualna oštećenja koja bi nastupila u toku četiri godine.

Ikone koje je on naslikao ne mogu se razlučiti od brojnih dela iz tog vremena, na kojima su korišćeni predlošci bokokotorskih slikara. Ni on ni njegov brat Jovo nisu se bavili slikarstvom kao osnovnim zanimnjem, pa se nisu ni potpisivali na svojim delima što onemogućava razdvajanje njihovih ruku i precizniju atribuciju.

Čukundeda Aleksandra Rafajlovića.